PRAVIDLA CYKLOPIJATHLONU

 

24 beer L´ MANETIN – VII. ročník

________________________________________________

 

Level 2 – Volduchy 6.září 2008

 

 

1. Soutěže se smí zúčastnit 4-členné (ve výjimečných případech 5-členné,

    povoluje rada starších) družstvo, ve kterém je minimálně jedna osoba ženského     

    pohlaví. Ředitel závodu s radou starších mohou v případě podezření provést kontrolu

    této podmínky.

 

2. Každý účastník soutěže jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a    

    činy, které spáchá v průběhu soutěže.

 

3. Každý účastník soutěže musí mít ochrannou přilbu, toto nařízení se nevztahuje   

    na osoby starší 50 let.

 

4. Pokud bude účastník shledán ředitelem s radou starších nezpůsobilý k provozu   

    na pozemních komunikacích, může být těmito za soutěže vyloučen bez dalšího   

    zdůvodňování.

 

5. Každému bude přiděleno startovní číslo. Každé družstvo bude mít stejnou první číslici  

    (např. 11-14, 21-24, 31-34 atd.)

 

6. Družstva se hodnotí podle pořadí v cíli jednotlivých etap a podle výsledků  

     jednotlivých disciplínách. Čas je měřen v 1. až 3. etapě, 4. etapu jedou účastníci

     pohromadě bez měření času. Disciplíny na určených stanovištích se plní v pořadí,

    v jakém družstva do stanoviště dojedou.

 

7. Výsledné pořadí družstva je dáno prostým součtem jeho dílčích pořadí v jednotlivých  

    etapách a disciplínách. Vítězí družstvo, které dosáhlo nejnižšího součtu umístění.

 

8. Vítězné družstvo obdrží ceny od hlavního sponzora soutěže, firmy DEXTER G-sport,

     v podobě cyklistického vybavení ( dresy , cyklokalhoty apod.) O tuto výhru se musí

     u sponzora přihlásit do 1 měsíce po skončení soutěže, jinak výhra propadá ve  

     prospěch pořadatelů. Tito ji použijí jako ceny v následujících ročnících.

 

9. V průběhu soutěže musí každé družstvo vypít  24 oblíbených nápojů, každý člen  

    družstva musí tedy vypít 6 oblíbených nápojů. Vypité oblíbené nápoje se započítávají

    pouze na určených občerstvovacích místech  nebo na startu soutěže. Na startu až po     

    odstartování etapy. Vypité oblíbené nápoje jsou zaznamenávány na spotřebním lístku    

    družstva zaškolenou obsluhou na občerstvovacích místech. Ženy mohou pít malé   

    oblíbené nápoje.

 

10. Alternativa za oblíbený nápoj je u mužů velký ohnivý nápoj, případně 2 deci nápoje

     hroznového, u žen malý ohnivý nápoj, případně 1 deci nápoje hroznového.

 

 

11.  Velitel každého družstva dostane před startem spotřební lístek, který odevzdá řediteli   

       soutěže před startem 4. etapy.  V případě jeho ztráty je družstvo diskvalifikováno.

 

12. Požadovaný počet 24 nápojů musí družstvo vypít do startu 4. etapy.

 

13. Povinná konzumace ,,oblíbených nápojů“ se vztahuje jen na osoby starší 18 let.

      Mladší osoby mohou pít libovolné nápoje ,,neoblíbené“.

 

13. Start do všech etap je hromadný na pokyn ředitele. Družstvo musí ujet stanovenou

      trasu, v 1. – 3. etapě je měřen čas a každá etapa je hodnocena samostatně.

 

14. Výsledný čas družstva v etapě je dán časem nejpomalejšího člena družstva. Členové

      družstva se mohou vzájemně tlačit, táhnout čí jinak popohánět.

 

15. Do cíle každé etapy musí všechna družstva dojet nejpozději jednu hodinu po příjezdu

      prvního družstva. Při dojetí po tomto limitu je družstvo diskvalifikováno. Velitel  

      družstva se může mobilním telefonem dotázat ředitele soutěže  na zbývající čas do

      limitu dojezdu.

 

16. Startovné cca 220 – 250 Kč, bude upřesněno a vybráno před startem soutěže. Bude

      použito na úhradu účastnických triček, pohonných hmot doprovodných vozidel, barev

      na označení trati a kancelářských potřeb. Po soutěži bude vyúčtování zveřejněno na

      www. stránkách závodu a zbylé finanční prostředky budou použity v následujícím  

      ročníku. 

 

16. V případě nepříznivého počasí bude soutěž zkrácena nebo upravena ředitelem  a    

      radou starších. V krajním případě bude omezena pouze na závěrečný večer s hudbou    

      a promítáním. Tento ,,večer“ však začne ihned po startu v 10 hodin po předání triček   

      a usazení se v restauraci.

 

17. Protesty proti průběhu soutěže je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím ve-

      doucího družstva maximálně do vyhlášení výsledků.

 

18. Ředitel závodu Slávek Pešík s radou starších (Václavík, Koudele, Aubrecht V. ) může 

      kdykoliv udělat diktátorské rozhodnutí, které bude sloužit k zajištění hladkého průbě-

      hu soutěže.

 

19. Trasa není celá značena, družstvo jede podle mapy a podle značení v nejasných

      částech tratě.

 

 

 

 

 

 

POPIS ETAP :

 

 

  1. etapa :  ATC Habr Skomelno , restaurace Sokolovna, 13 km
  2. etapa :  SkomelnoKřiše , Stará hospoda, 15 km
  3. etapa : Křiše  – Volduchy, hospoda ,,U Pešáka“, 17 km
  4. etapa : NEMĚŘENÁ Volduchy – ATC Habr , 3 km

 

                                                                                              CELKOVÁ DÉLKA: 47 km

                        

POPIS DISCIPLÍN :

 

1.      disciplína – Slalom na chůdách ( ve Skomelně)

Jedná se o štafetový závod. Každý člen družstva proběhne na chůdách předepsa-

nou vzdálenost a v cíli předá chůdy dalšímu soutěžícímu. Počítá se celkový čas

celého družstva. Za šlápnutí na zem botou bude přičteno 5 vteřin. Za dotyk se zemí jinou částí těla než nohou v botě bude přičteno 10 vteřin. Vítězí družstvo

s nejkratším časem.

2.      disciplína – tajná

Pravidla budou vysvětlena na místě.

3.      disciplína – Dementní triathlon

Jako každý správný triathlon má tři části, plaveckou, cyklistickou a běžeckou.

Soutěží všichni členové družstva.

Plavecká část obnáší leh na břicho na stůl a provedení 10 temp stylem prsa.

Jedno tempo se počítá po dotyku kontrolního bodu zcela napjatými pažemi.

Nohy musí vykonávat také pohyby plaveckého stylu prsa.

Cyklistická část obnáší jízdu na dětském kole na určenou vzdálenost.

Bězecká část obnáší běh po všech čtyřech končetinách na určené vzdálenosti.

V dotyku těla se zemí mohou být současně maximálně čtyři body,tj.  ruce a chodidla. Za dotyk se zemí kolenem nebo loktem nebo jiným údem se přičítá 5 vteřin, za pád celého těla na zem se přičítá 10 vteřin. Počítá se celkový čas družstva .

 

  V rámci soutěže budou vyhodnoceny tyto samostatné kategorie:

 

1.      Nejstarší zřícenina - nejstarší účastník závodu

2.      Nejmladší stromek – nejmladší účastník závodu

3.      Staré pasty – nejstarší družstvo závodu

4.      Mladé pušky – nejmladší družstvo závodu

5.      Největší komik závodu – nejlepší bavič v průběhu závodu

6.      Ochlastové roku = družstvo, které nejdříve odevzdá řediteli konzumační lístek se splněným počtem vypitých ,,oblíbených nápojů“.