Pravidla 2009

 1. Soutěžit smějí čtyřčlenná (ve výjimečných případech i pětičlenná) družstva, čítající minimálně jednu osobu ženského pohlaví (ředitel závodu s poradním sborem mohou v případě podezření provést kontrolu této podmínky). O eventuelních výjimkách rozhoduje ředitel závodu.
 2. Každý soutěžící musí mít na startu májového průvodu mávátko (jako se nosilo na 1.máj), pionýrské šátky, nebo uniformy milicionářů vítány, protože celý závod bude ukončen prvomájovým průvodem po městě.
 3. Pokud ve družstvu není žádná žena, smí jet jen mimo závod a jeho výsledky se nezapočítávají do pořadí družstev
 4. Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a činy, které spáchá v průběhu závodu.
 5. Každý účastník závodu musí mít cyklistickou přilbu. Nevztahuje se to na osoby starší 50 let.
 6. Pokud je účastník závodu nezpůsobilý provozu na pozemních komunikacích, může být ředitelem, nebo radou starších ze závodu vyloučen bez zdůvodňování.
 7. Družstva se hodnotí podle pořadí na jednotlivých disciplinách:
  1. Střelba ze vzduchovky
  2. čas družstva dosažený v 1. etapě (Manětín - Novosedly)
  3. Lanová dráha
  4. čas družstva dosažený ve 2. etapě (Novosedly –Rabštejn nad Střelou)
  5. Prakyáda
  6. čas družstva dosažený ve 3. etapě (Rabštejn nad Střelou - Štichovice)
  7. Tajná disciplina
  8. čas nejrychlejšího člena družstva dosažený ve 4. etapě (Štichovice – Česká Doubravice)
  9. Partyzánský samopal
 8. Družstva plní discipliny podle jejich pořadí při dojezdu na stanoviště.
 9. Pokud má družstvo více členů než 4, před plněním disciplíny se pomocí tahání sirek vylosuje čtveřice z družstva, která může disciplinu plnit.
 10. V každé z disciplin získá družstvo umístění, které odpovídá jeho dosaženému výkonu (1. - n-té místo). Výsledné pořadí družstva je součtem jeho dílčích pořadí na jednotlivých disciplinách. Vítězí družstvo, které dosáhlo nejnižšího součtu umístění.
 11. Poslední etapa  Česká Doubravice – Manětín, se neměří, účastníci závodu ji jedou společně.
 12. Do cíle každé etapy musí všechny družstva dorazit nejpozději jednu hodinu po čase prvního družstva. Pokud tuto podmínku některé družstvo nesplní, je ze závodu diskvalifikováno. Šéf družstva se může pomocí mobilního telefonu dotázat ředitele závodu na zbývající čas pro dokončení každé etapy.
 13. Start všech etap je pro všechna družstva společný.
 14. Čas etapy každého družstva je časem nejpomalejšího člena družstva.
  1. výjimkou v měření času etapy, je 4 etapa (ze Štichovic, do České Doubravice). Zde se měří čas nejrychlejšího člena družstva, který při průjezdu cílem hlásí družstvo a své jméno.
 15. Startovné je 250,- Kč na osobu. Je použito na výrobu účastnických triček, a pohonné hmoty  doprovodných vozidel a další výdaje související se závodem. Každý závodník si sám platí svoji útratu během závodu!!!! Po závodě je účastníkům poskytnuto k nahlédnutí vyúčtování na www.24beer.cz.
 16.  Za deště se závod odkládá dle rozhodnutí ředitele závodu.
 17. Šéf každého družstva před startem obdrží mapu pro každého člena svého družstva a výsledkový lístek družstva, v případě jeho ztráty je družstvo diskvalifikováno.
 18. Šéf každého družstva odevzdává výsledkový lístek řediteli závodu po ukončení závodu.
 19. Discipliny jízda na kole po trase závodu
  1. družstvo musí ujet stanovenou trasu, každá z etap se měří samostatně a je samostatně hodnocená
 20. Disciplina Střelba ze vzduchovky (U teletníku v Manětíně)
  1. 4 členové družstva současně střílí (vždy alespoň 1 žena), každý samostatně ze vzduchovky na špalíky ze vzdálenosti 10 m v leže.
  2. Na přípravu na disciplinu má družstvo 1 minutu.
  3. Každý člen má k dispozici 5 diabol a střílí na 5 špalíků.
  4. Na střelbu má družstvo časový limit 2 minuty.
  5. Za každý sestřelený špalík v časovém limitu, získává družstvo 1 bod
  6. Vyhrává družstvo s největším počtem bodů

21.  Disciplina  Lanová dráha (Novosedly)

1.      Soutěží 4 členové družstva (vždy alespoň 1 žena), štafetovým způsobem

2.      Lanová dráha jsou dvě lana (popruhy) napnutá v prostoru, jedno na nohy, druhé pro ruce (s označeným začátkem a koncem na laně pro nohy.

3.      Postupně celé družstvo přeleze lanovou dráhu v označeném prostoru. Za každé dotknutí země, se družstvu připočítává 20 trestných sekund.

4.       Při úmyslném pohybu po zemi a ne po lanové dráze, je družstvo diskvalifikováno.

5.      Vyhrává družstvo s nejnižším časem.

22.  Disciplina Prakyáda (Rabštejn nad Střelou)

1.      Soutěží 4 členové družstva (vždy alespoň 1 žena),  štafetovým způsobem

2.      Každý člen družstva má dvě střely prakem na postavené petlahve.

3.      Velitel družstva si z připravené nádoby vybere 8 kamínků na střílení.

4.      Členové střílí postupně.

5.      Petlahví je vedle sebe postaveno 10, dále 3 malé petky a jeden špalík

6.      Vyhrává družstvo, které sestřelí největší počet petlahví a nebo špalík, které ale musí spadnout z podstavce na zem

7.      Počítá se pouze to co se sestřelí v časovém limitu. Velká petka se počítá za jeden bod, malá ta tři a špalík za šest

  1. Družstvo má na splnění discipliny 2 minuty

22.  Disciplina Partyzánský samopal

 1. Trasu  (cca. 50 m) v Doubravici běží všichni členové družstva současně a postupně plní discipliny.
 2. Hod granátem na úkryt nepřítele
  1. Družstvo se postaví na stanoviště disciplíny (čára 1)
  2. První člen družstva postoupí na palpost a hodí jeden granát na cíl
  3. Vrací se na čáru 1 a na palpost postupuje další člen a tak postupně všichni ….
  4. Za každý granát, který nedopadne na cíl, má družstvo 20 trestných sekund.
 3. Určení azimutu
  1. Družstvo přiběhne na stanoviště disciplíny.
  2. Velitel družstva vytáhne otázku a družstvo podle ní určí azimut v mapě.
  3. Pokud je azimut určena chybně, má družstvo 2 trestné minuty
 4. Přenesené raněného na nosítkách
  1. Družstvo přiběhne na stanoviště disciplíny, jeden člen družstva je raněný a lehne si na nosítka a křičí bolestí
  2. Dva další členové družstva ho nesou do cíle partyzánského samopalu
  3. Raněný člen družstva si při jeho nesení sám aplikuje  kapačku, tedy vypitím jednoho lahváče (nesmí nic ukápnou a nesmí bryndat)
  4. Pokud vyklopí raněného na zem, je to trestná minuta
  5. Za každé dotknutí nosítek, nebo raněného země, je 20 trestných sekund.
  6. Raněný pije pivo výhradně na nosítkách, a to za běhu těch c ho nesou. Do cíle nesmí družstvo přenést raněného dříve, než dopije pivo. Pokud nemají dopito, běhají s raněným na předcílovém neutrálovém okruhu.
  7. Čas se přestává měřit po dopití a postavení prázdné lahve na stůl časomíry.
  8. Vyhrává družstvo s nejnižším časem.
 1. Trasa není celá značena, družstvo se orientuje podle mapy a podle značení v nepřehledných úsecích.
 2. V rámci závodu jsou oceněny mimo soutěž tyto kategorie jednotlivce:
  1. Nejstarší borec (podle věku)
  2. Nejmladší borec  (podle věku)
  3. Výdržák roku (za mimořádně houževnatý výkon v průběhu závodu)
  4. Nejrychlejší borec  (ten kdo dosáhl nejnižšího času ve 4. etapě)
  5. Ochlastové roku  (družstvo, které první splní limit pitného režimu)
  6. Cena Fair-Play
  7. Nejsympatičtější cyklistka – (vybírá rada starších a pořadatelé)
  8. Střelec roku
  9. Nejlepší prvomájový manifestant
  10. Největší simulant /kdo nejlépe křičel, když ho nesli na nosítkách)
  11. Nejstarší družstvo
 3. Protesty proti průběhu závodu je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím šéfa družstva maximálně do vyhlášení výsledků.
 4. Ředitel závodu Slávek Pešík s radou starších (Václavík, Koudele, Aubrecht, Severa) může kdykoliv udělat diktátorské autokratické rozhodnutí, které slouží k zajištění hladkého průběhu závodu.