Pravidla 2010

 1. Soutěžit smějí čtyřčlenná (ve výjimečných případech i pětičlenná) družstva, čítající minimálně jednu osobu ženského pohlaví (ředitel závodu s poradním sborem mohou v případě podezření provést kontrolu této podmínky). O eventuelních výjimkách rozhoduje ředitel závodu.
 2. Pokud ve družstvu není žádná žena, smí jet jen mimo závod a jeho výsledky se nezapočítávají do pořadí družstev
 3. Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a činy, které spáchá v průběhu závodu.
 4. Každý účastník závodu musí mít cyklistickou přilbu. Nevztahuje se to na osoby starší 50 let.
 5. Pokud je účastník závodu nezpůsobilý provozu na pozemních komunikacích, může být ředitelem, nebo radou starších ze závodu vyloučen bez zdůvodňování.
 6. Družstva se hodnotí podle součtu pořadí na jednotlivých disciplinách.Každá etapa je hodnocena samostatně jako disciplina.
 7. Dvě družstva současně plní discipliny podle jejich pořadí při dojezdu na stanoviště.
 8. Pokud má družstvo více členů než 4, před plněním disciplíny se pomocí tahání sirek vylosuje čtveřice z družstva, která může disciplinu plnit.
 9. V každé z disciplin získá družstvo umístění, které odpovídá jeho dosaženému výkonu (1. - n-té místo). Výsledné pořadí družstva je součtem jeho dílčích pořadí na jednotlivých disciplinách. Vítězí družstvo, které dosáhlo nejnižšího součtu umístění.
 10. Poslední etapa  Doubravice – Manětín, se neměří, účastníci závodu ji jedou společně.
 11. Do cíle každé etapy musí všechny družstva dorazit nejpozději jednu hodinu po čase prvního družstva. Pokud tuto podmínku některé družstvo nesplní, je ze závodu diskvalifikováno. Šéf družstva se může pomocí mobilního telefonu dotázat ředitele závodu na zbývající čas pro dokončení každé etapy.
 12. Start všech etap je pro všechna družstva společný.
 13. Čas etapy každého družstva je časem nejpomalejšího člena družstva.
 14. Startovné je 250,- Kč na osobu. Je použito na výrobu účastnických triček, a pohonné hmoty  doprovodných vozidel a další výdaje související se závodem. Každý závodník si sám platí svoji útratu během závodu!!!! Po závodě je účastníkům poskytnuto k nahlédnutí vyúčtování na www.24beer.cz.
 15.  Za deště se závod odkládá dle rozhodnutí ředitele závodu. Účastníci si v takovém případě zaplatí snížené startovné, určené k pokrytí vzniklých nákladů a následně obdrží účastníci trika.
 16. Šéf každého družstva před startem obdrží mapu pro každého člena svého družstva a výsledkový lístek družstva, v případě jeho ztráty je družstvo diskvalifikováno.
 17. Šéf každého družstva odevzdává výsledkový lístek řediteli závodu po ukončení závodu.
 18. Discipliny jízda na kole po trase závodu
  1. družstvo musí ujet stanovenou trasu, každá z etap se měří samostatně a je samostatně hodnocená
 19. Disciplina - Patování 10 metrů do jamky (Rabštejn)
  1.  Soutěží alespoň jedna žena
  2. Míček je na čáře, cca 10 metrů od jamky
  3. Začíná jeden ze dvou soutěžících tím, že udeří golfovou holí do míčku pokud možno směrem k jamce
  4. Oba soutěžící střídavě patují (výhradně golfovými údery), dokud nedopatují míček do jamky (jednou holí o kterou se střídají)
  5. Vyhrává družstvo, které dopatuje za kratší čas a menší počet úderů, přičemž za každý úder golfovou holí do míčku se k času připočítává 10 sekund.
  6. Za ztrátu míčku je diskvalifikace
  7. časový limit pro plnění discipliny je 1 minuta

20.   Tajná disciplína  (Chýše)

21.   Disciplína vícekombinace na kole (Pšov)

  1. Zručnostní jízda na kole s  flaškama plnýma vody přivázanýma po jedné na každým řidítku  a se zakrytým jedním okem. Je nutné přejet lavku, projet slalom, na konci vypít malé pivo z kelímku brčkem, aniž by závodník  se dotkl kelímku rukama
  2. Soutěží dva členové z každého družstva, z toho jedna žena je povinná
  3. Jedou oba závodníci postupně trasou dráhy
  4. Pivo pije jen druhý závodník v cíli, čas se stopuje po dopití piva a postavení kelímku na židli
  5. Za každé dotknutí země čímkoliv jiným, než koly bicyklu je 30 sec.
  6. Za sjetí z lávky je minuta
  7. Za pád z kola je 2 minuty
  8. Za rozlití piva je 3 minuty
 1. Disciplina Hlavolamy 4x všichni současně – Doubravice
  1. Družstvo obdrží 4 hlavolamy a na povel start je začne skládat
  2. Každý člen družstva skládá svůj hlavolam samostatně, navzájem si mohou jen radit, ale nesahat na jiný, než na svůj hlavolam
  3. Vyhrává družstvo s nejkratším časem na složení
  4. Časový limit je 2 minuty
  5. Za každý nesložený hlavolam v časovém limitu má družstvo k času 1 minutu navíc
 2. Disciplina „Volby do poslanecké sněmovny nanečisto“ (Cíl, Manětín)
  1. Volby nanečisto není hodnocená disciplina,
  2. Vše probíhá jako při normálních volbách
  3. Volební lístky obdrží družstvo ve volební místnosti před volbou
  4. Výsledky voleb nanečisto nejsou pro nikoho závazné, ale myslete na to, že týden na to volíte naostro a tam už se výsledky projeví na našich životech minimálně na 4 roky!!!
 3. Trasa není celá značena, družstvo se orientuje podle mapy a podle značení v nepřehledných úsecích.
 4. V rámci závodu jsou oceněny mimo soutěž tyto kategorie jednotlivce:
  1. Nejstarší borec (podle věku)
  2. Nejmladší borec  (podle věku)
  3. Výdržák roku (za mimořádně houževnatý výkon v průběhu závodu)
  4. Ochlastové roku  (družstvo, které první splní limit pitného režimu)
  5. Cena Fair-Play
  6. Nejsympatičtější cyklistka – (vybírá rada starších a pořadatelé)
  7. Nejstarší družstvo
 5. Protesty proti průběhu závodu je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím šéfa družstva maximálně do vyhlášení výsledků.
 6. Ředitel závodu Slávek Pešík s radou starších (Václavík, Koudele, Aubrecht, Severa) může kdykoliv udělat diktátorské autokratické rozhodnutí, které slouží k zajištění hladkého průběhu závodu.