Pravidla 2011

 

 1. Soutěžit smějí čtyřčlenná (ve výjimečných případech i pětičlenná) družstva, čítající minimálně jednu osobu ženského pohlaví (ředitel závodu s poradním sborem mohou v případě podezření provést kontrolu této podmínky). O eventuelních výjimkách rozhoduje ředitel závodu.
 2. Pokud ve družstvu není žádná žena, smí jet jen mimo závod a jeho výsledky se nezapočítávají do pořadí družstev
 3. Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a činy, které spáchá v průběhu závodu.
 4. Každý účastník závodu musí mít cyklistickou přilbu. Nevztahuje se to na osoby starší 50 let.
 5. Pokud je účastník závodu nezpůsobilý provozu na pozemních komunikacích, může být ředitelem, nebo radou starších ze závodu vyloučen bez zdůvodňování.
 6. Družstva se hodnotí podle součtu pořadí na jednotlivých disciplinách. Každá etapa je hodnocena samostatně jako disciplina.
 7. Dvě družstva současně plní discipliny podle jejich pořadí při dojezdu na stanoviště.
 8. Pokud má družstvo více členů než 4, před plněním disciplíny se pomocí tahání sirek vylosuje čtveřice z družstva, která může disciplinu plnit.
 9. V každé z disciplin získá družstvo umístění, které odpovídá jeho dosaženému výkonu (1. - n-té místo). Výsledné pořadí družstva je součtem jeho dílčích pořadí na jednotlivých disciplinách. Vítězí družstvo, které dosáhlo nejnižšího součtu umístění.
 10. Poslední etapa  Doubravice – Manětín, se neměří, účastníci závodu ji jedou společně.
 11. Do cíle každé etapy musí všechny družstva dorazit nejpozději jednu hodinu po čase prvního družstva. Pokud tuto podmínku některé družstvo nesplní, je ze závodu diskvalifikováno. Šéf družstva se může pomocí mobilního telefonu dotázat ředitele závodu na zbývající čas pro dokončení každé etapy.
 12. Start všech etap je pro všechna družstva společný.
 13. Čas etapy každého družstva je časem nejpomalejšího člena družstva.
 14. Startovné je 250,- Kč na osobu. Je použito na výrobu účastnických triček, a pohonné hmoty  doprovodných vozidel a další výdaje související se závodem.
 15.  Za deště se závod odkládá dle rozhodnutí ředitele závodu. Účastníci si v takovém případě zaplatí snížené startovné, určené k pokrytí vzniklých nákladů a následně obdrží účastníci trika.
 16. Šéf každého družstva před startem obdrží mapu pro každého člena svého družstva.
 17. Discipliny jízda na kole po trase závodu
  1. družstvo musí ujet stanovenou trasu, každá z etap se měří samostatně a je samostatně hodnocená
 18. Trasa není celá značena, družstvo se orientuje podle mapy a podle značení v nepřehledných úsecích.
 19. V rámci závodu jsou oceněny mimo soutěž tyto kategorie jednotlivce:
  1. Nejstarší borec (podle věku)
  2. Nejmladší borec  (podle věku)
  3. Výdržák roku (za mimořádně houževnatý výkon v průběhu závodu)
  4. Cena Fair-Play
  5. Nejsympatičtější cyklistka – (vybírá rada starších a pořadatelé)
  6. Nejstarší družstvo
 20. Protesty proti průběhu závodu je možné podávat řediteli závodu prostřednictvím šéfa družstva maximálně do vyhlášení výsledků.
 21. Ředitel závodu s radou starších (Václavík, Koudele, Aubrecht, Severa) může kdykoliv udělat diktátorské autokratické rozhodnutí, které slouží k zajištění hladkého průběhu závodu.