PRAVIDLA

 

24 beer L´ MANETIN

________________________________________________

 

5.ročník Levelu 2 – Volduchy 3.září 2011

 

 

1. Soutěže se smí zúčastnit 4-členný (ve výjimečných případech 5-členný,

    povoluje rada starších) tým, ve kterém je minimálně jedna osoba ženského     

    pohlaví. Ředitel závodu s radou starších mohou v případě podezření provést kontrolu

    této podmínky vizuálně či hmatem.

 

2. Každý účastník soutěže jede na vlastní nebezpečí a plně odpovídá za skutky a    

    činy, které spáchá v průběhu soutěže.

 

3. Každý účastník soutěže musí mít ochrannou přilbu, toto nařízení se nevztahuje   

    na osoby starší 50 let. Ty už to mají stejně za pár.

 

4. Pokud bude účastník shledán ředitelem s radou starších nezpůsobilý k provozu   

    na pozemních komunikacích, může být těmito za soutěže vyloučen bez dalšího   

    zdůvodňování.

 

6. Týmy se hodnotí podle pořadí v cíli jednotlivých etap a podle výsledků  

     jednotlivých disciplínách. Čas je měřen v 1. až 3. etapě.  Disciplíny na

     určených stanovištích se průběžně plní v pořadí,  v jakém družstva do stanoviště   

     dojedou.

 

7. Výsledné pořadí týmu je dáno prostým součtem jeho dílčích pořadí v jednotlivých  

    etapách a disciplínách. Vítězí tým, který dosáhl nejnižšího součtu umístění. Pokud má

    tým více než 4 členy, losuje se před plněním disciplíny taháním sirek, kteří 4 členové

    budou disciplínu plnit.

 

8. Vítězný tým obdrží ceny od hlavního sponzora soutěže p. Veselého – ATC Veselý

     Habr. Ostatní ceny jsou hrazeny ze startovného.

   

9. Start do všech etap je hromadný na pokyn ředitele. Start 1. etapy  je v 9,30 hodin, místo startu je ATC Habr.  Týmy musí ujet předepsanou trasu vyznačenou na mapě. Jakékoliv zkracování znamená diskvalifikaci.

 

10. Výsledný čas týmu v etapě je dán časem nejpomalejšího člena týmu. Členové týmu se   

      mohou vzájemně tlačit, táhnout, bičovat či jinak popohánět. U 5-člených  týmů, ve

      kterých jsou 4 muži a 1 žena, se v cíli připočítává 3 minutová penalizace,    

      neboť mají na tlačení obvykle nejslabšího jedince – ženy, o jednoho chlapa více.

 

11. Do cíle každé etapy musí všechny týmy dojet nejpozději jednu hodinu po příjezdu

      prvního týmu. Při dojetí po tomto limitu je tým diskvalifikován. Velitel  

      týmu se může mobilním telefonem dotázat pořadatele Franty Hoblíka  na zbývající

      čas do limitu dojezdu.

 

12. Startovné  cca 250 Kč, bude vybráno před startem soutěže. Bude použito na úhradu

      účastnických triček, pohonných hmot doprovodných vozidel, barev na označení trati a

      kancelářských potřeb. Po soutěži bude vyúčtování zveřejněno na www. stránkách

      závodu a zbylé finanční prostředky budou použity v následujícím ročníku. 

 

13. V případě nepříznivého počasí bude soutěž zkrácena nebo upravena ředitelem  a    

      radou starších. V případě extrémně nepříznivého počasí budou v době startu v ATC

      Habr rozdána účastnická trička a plněny disciplíny. Poté bude  následovat ,,zábavné

      odpoledne a večer“ s hudbou a promítáním záznamů z minulých ročníků.

 

14. Každý přihlášený tým je povinen odebrat si účastnická trička, jsou-li již   

      vyrobena, i když se před závodem řádně omluví nebo se závod z důvodů hurikánu,  

      zemětřesení, povodní či jiných přírodních radovánek neuskuteční.

 

15. Protesty proti průběhu soutěže je možné podávat radě starších  prostřednictvím ve-

      doucího týmu maximálně do vyhlášení výsledků.

 

16. Ředitel závodu Fantomas s radou starších (Václavík Jirka,  Aubrecht Vlasta.,

      Hoblík Franta, Koudele Vašek, Michálek Pavel ) může kdykoliv udělat diktátorské

      rozhodnutí, které bude sloužit k zajištění hladkého průběhu soutěže.

 

17. Trasa není celá značena, družstvo jede podle mapy a podle značení v nejasných

      částech tratě.

 

 

 

POPIS ETAP :

 

  1. etapa :   ATC HabrCekov ……………………………………………13 km
  2. etapa :  Cekov - Biskoupky…………………………………………..….15 km
  3. etapa :  Biskoupky - Těškov …………………………………………....14 km
  4. etapa (neměřená) Těškov – ATC Habr………………………………….4 km

 

CELKOVÁ DÉLKA: 45 km

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS DISCIPLÍN :

 

1.     disciplína – Sežer si svůj rohlík - Cekov

 

Soutěží 4 členové každého týmu.  Na laťku upevněnou na stojanech ve výšce cca 100 cm

nad zemí jsou přivázány  tři svislé provázky. Na každý provázek jsou pod sebou uchyceny 4 rohlíky . Soutěží 3 týmy současně. Každý člen týmu musí sežrat jeden rohlík bez pomoci rukou. Po dožrání svého rohlíku se vrací na startovní čáru a dotykem ruky posílá zrát další rohlík následujícího člena týmu. Není možno žrát rohlík soudruha svého.

V případě, že rohlík spadne na zem, musí soutěžící tento rohlík sežrat ze země.

Vítězí ten tým, který v nejkratším čase sežere všechny 4 rohlíky.

 

2.     disciplína – Týmový běh - Biskoupky

 

Soutěží 4 členové týmu. Všichni se postaví vedle sebe na startovní čáru a u sebe

stojícím soudruhům jsou k sobě svázány nohy. Úkolem družstva je uběhnout co

nejrychleji určenou trasu. Vyhrává nejrychlejší družstvo.

 

 

3.     disciplína – Blbounův běh – Těškov (Habr)

 

Soutěží 4 členové týmu štafetovým způsobem. Tato disciplína je opakována pro velkou úspěšnost. Každý soutěžící vyrazí z místa startu k otáčivému kolíku, na který položí ruku a desetkrát ho oběhne. Poté zamíří pokud možno opačným směrem zpátky, splní v cíli úkol (bude opřesněn) a dotykem ruky vyšle soudruha svého na trasu. Vyhrává tým s nejlepším časem.

Odběhne-li po otáčení kolem kolíku některý soutěžící jiným směrem a ztratí se, jsou

ostatní členové povinni ho najít.

 

 

  V rámci soutěže budou vyhodnoceny tyto samostatné kategorie:

 

1.      King Kong  - nejtěžší účastník závodu (bude k dispozici váha)

2.      Největší Somálec – nejlehčí účastník závodu

3.      Staré větve – nejstarší družstvo závodu

4.      Pechfógl (sudetsky ,,vogel“) – největší smolař závodu

5.      Mr. Bean  – nejlepší bavič v průběhu závodu

6.      Kometa – žena s nejdelšími vlasy ( měří rada starších)